FÖRENING FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ

FÖRENINGEN FÖR ATT RÄDDA TISNARENS VATTEN OCH MILJÖ - www.raddatisnaren.se

Vattenskoter eller Jet-ski. Helst inte, tack...


 Den som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns och att känna till vilka regler som gäller där man kör. Som vattenskoterförare måste man därför känna till sjövägsreglerna och i övrigt använda gott omdöme i förhållandet till annan sjötrafik.
Reglerna om att köra vattenskoter finns i förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter. I förordningen anges att vattenskoterkörning endast är tillåtet i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet. http://www.sjofartsverket.se/sv/Batliv/Vattenskoter/


Årsmöte 2017. Fokus på enskilda avlopp.Välkommen på årsmöte! Skedevi Församlingshus söndagen 7 maj kl 11.

I år har vi fokus på vatten- och avlopp för enskilda fastigheter framför allt.
Finspångs Kommun har en ny VA-plan under bearbetning. Många enskilda hushåll är berörda.
Även i kommunerna Vingåker och Katrineholm är många helårsboende och fritidsfastigheter
berörda som ligger inom området ”Tisnarbygden”.

Christoffer Sernert, miljöinspektör på Vingåkers Kommun 
kommer på årsmötet och informerar samt svarar på frågor i ämnet.     

http://finspang.se/Boende-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Enskilt-avlopp/Här är en nyttig s. k. portal; ”Avloppsguiden” :    http://husagare.avloppsguiden.se

Medlemsbidraget för enskild eller hushåll är fortfarande samma som tidigare och betalas
på plusgiro nr 47 76 46 - 4.    100 kr/hushåll 200 kr förening och 300 kr företag.

Meddela gärna ändrad eller ny e-mail eller adress! Brevutskick kostar porto och tid.


Kaffe/te och kaka.

PFAS-skandalen. Ett PM från Aktion Rädda Vättern.


Pressmeddelande från Aktion Rädda Vättern 24 april 2017:

Uttalande från ARV:

Regeringen måste stoppa giftspridningen!

Aktion Rädda Vättern (ARV) är djupt bekymrad över den nationella PFAS-skandal som nu rullas upp i offentligheten. Detta har kallats den största miljöskandalen på många år. Tiotusentals människor har fått i sig det cancerframkallande ämnet. Även Vättern är utsatt för PFAS-läckage från Karlsborgs militära flygplats. Regeringen agerar inte tillräckligt snabbt utan accepterar att försvaret fortsätter att använda den giftiga kemikalien på sina brandövningsplatser. Det minsta medborgarna kan kräva av sin regering är att det högfluorerade brandsläckskummet inte får användas på brandövningsplatser i direkt anslutning till dricksvattentäkter, varken av försvaret eller räddningstjänsten! ARV kräver nu ett omedelbart stopp! 

http://www.aktionraddavattern.se/pfas-skandalen-pm-fran-arv/

Medborgarförslag om vattenåtgärder för Tisnaren

Vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Vingåker fick ledamöterna en dragning av Roland Klint angående hans medborgarförslag om åtgärder för sjön Tisnarens och Nyköpingsåarnas vattensystem.

Klint föreslår att Vingåkers kommun gör gemensam sak med Finspångs kommun och de två länsstyrelserna.

Ett bra förslag tycker Föreningen Rädda Tisnaren.

Läs mera här:

http://kkuriren.se/nyheter/vingaker/1.4369007-medborgarforslag-om-vattenatgarder

Vattendragsvandring i Hävla- och Forsaåarna


Vattendragsvandringen var en av aktiviteterna under Vattenveckan i Sörmland som Katrineholms och Vingåkers kommuner arrangerade i början på juni.


Och det har runnit mycket vatten under broarna i dessa åar sedan dess, men här kommer äntligen, efter problem med bildimporter, en redigerad rapport.

Bilderna är från Hävlaån.
                                                                                                               

                                                        Ca 30 personer, varav många medlemmar i FRT, deltog i Vattendragsvandringen den 4 juni. Stefan Lundberg, biologkonsult och verksam inom Vattenakademien ledde hela den fantastiska vandringen längs Hävla- och Forsa-åarna med vattenkikare och vadarstövlar. Den inleddes vid Hävla Kvarn där mjölnare Lars Ericsson visade sin välskötta kvarn från 1898, som drivs med enbart vattenkraft. Vingåkers och Katrineholms kommun bjöd på fika och sedan startade undersökningarna av Livet under vattenytan.Stefan har sedan länge följt livet under
vattenytan vid Tisnaren och dess tillflöden.

 


                                                                                               
Här är det undersökning på djupet i Hävlaån.
Ett praktiskt tips är att använda en vattenkikare för att
lättare kunna upptäcka musslor och andra djur på åns botten.


Tjockskalig målarmussla. Här får vi veta hur man artbestämmer den
och hur gammal den kan vara.
En målarmussla kan nå en ålder av ca 90 år,
alltså likvärdigt med en mansålder!
Karaktäristiskt är att denna mussla, som andra arter av målarmusslor,
har kraftiga låständer i skalpuckeln.

På bilden några av de musslor vi hittade i Hävlaån,
t.ex. spetsig målarmussla och allmän dammussla.
Musslor har en betydande roll som vattenrenare och brukar även kallas för ”ekosystemingenjörer” 
eftersom de bidrar till många ekologiska "gratistjänster” i de vatten där de har en riklig förekomst.  Det är därför viktigt med kunskap och fortlöpande forskning om musslorna och deras biologi. Även EU satsar pengar på att förbättra kunskap om och livsbetingelserna för musslor, se t.ex. det EU-finansierade naturvårdsprojektet, ”Målarmusslans återkomst” www.uc4life.se 

I Hävlaån har tidigare den äkta målarmusslan påträffats, en rödlistad och sällsynt art i svenska vattendrag. Vid vår undersökning av djurlivet i ån påträffade vi de mer vanligt förekommande spetsig målarmussla och allmän dammussla, samt dessutom en trolig äkta målarmussla. De foton som togs av denna mussla, innan den sedan återutsattes i ån, får utvisa om artbestämningen var riktig.

I Forsaån hittade vi den i Sverige och övriga Europa mycket sällsynta och starkt hotade tjockskaliga målarmusslan, tillsammans med ett exemplar av flat dammussla, också denna rödlistad i Europa. Dessutom förekommer rikligt med allmän dammussla i ån. 

Förutom dessa stora sötvattensmusslor såg vi olika småkryp, t.ex. larver av olika nattsländor, s.k. "husmaskar", trollsländelarver, snäckor och iglar. Vid åstranden flög också den vackra blå jungfrusländan. 


Totalt för de två åarna påträffade vi hela fem av de totalt sju stora musselarter som finns i Sverige, ett mycket lyckat resultat som också ger en indikation på de höga naturvärden och den stora artrikedom som både Hävlaån och Forsaån hyser.

Stefan svarar gärna på frågor om musslor och smådjur i svenska sjöar och vattendrag. Mejla dina frågor till honom på stefan.lundberg@vattenakademien.org


Protokoll från Årsmöte i Föreningen Rädda Tisnaren 2016-05-01


PROTOKOLL FRÅN DEN ORDINARIE DELEN AV ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN RÄDDA TISNAREN (FRT) DEN 1 MAJ 2016 i BRENÄS SKOLA, kl. 15.00 – 16.00. 

Årsmötet inleddes kl. 13.00 med ett informationsmöte med deltagande från Länsstyrelsen Södermanland (Irene Karlsson Elfgren, samordnare vattenförvaltning), Vingåkers och Katrineholms kommuner (Cecilia Larsson, miljösamordnare resp. Håkan Lernefalk, miljöstrateg) samt Sörmland Vatten och Avlopp AB (Per Ivarsson, affärsområdeschef). Finspångs kommun hade bjudits in men anmält förhinder att delta. Vid informationsmötet deltog 20 medlemmar/intresserade plus de sju personerna i FRTs styrelse. Den ordinarie delen av årsmötet vidtog efter informationsmötet. Vid det ordinarie årsmötet deltog åtta medlemmar plus de sju personerna i FRTs styrelse. 

1. Val av ordförande för mötet
Per Wikström valdes till ordförande.

2. Val av sekreterare för mötet
Anne Sisask valdes till sekreterare.

3. Val av två justerare och rösträknare
Karin Lundström och Ingrid Arvidsson valdes till justerare och rösträknare.

4. Godkännande av kallelsen
Kallelsen godkändes.

5. Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen fastställdes.

6. Kassörens rapport 

Per Wikström, kassör, redogjorde för bakgrunden till inkomst- och utgiftsposterna på Resultat- och Balansrapporten. FRT hade ca 80 betalande under 2015 fördelat på enskilda personer, hushåll och föreningar. FRT betalade medlemsavgifter i Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och i Aktionsgruppen Rädda Vättern för år 2015. Tillgångarna fördelar sig på kassa, plusgiro och bank. Eftersom föreningen inte längre erhåller vare sig bankbesked eller ränta från bankkontot så föreslog Per att alla tillgångar som inte finns i kassa framöver ligger på plusgiro-kontot. Vid årsmötestillfället var saldot drygt 33 000 kr på plusgirokontot och drygt 10 000 kr på bankkontot.
7. Revisorernas berättelse

Per Wikström presenterade Revisionsberättelse daterad den 23 mars 2016 från revisorerna Clas Pettersson och Åke Pettersson.  
8. Resultat- och balansräkning

Per Wikström presenterade Resultat- och Balansrapport för 2015-01-01 -- 2015-12-31. 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

10. Verksamhetsplan
Per föredrog verksamhetsplanen som ligger i anslutning till verksamhetsberättelsen.
Niklas Palmcrantz tillfogade att besöket på Vattenriket nära Kristianstad kan bli aktuellt hösten 2016 eller våren 2017 och att styrelsen har kontakt med Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund om arrangemanget. 
Verksamhetsplanen godkändes. 
Se även tillägg till verksamhetsplanen som lyftes under mötet under punkt 17. Övriga frågor. 
11. Fastställande av medlemsavgift

Beslöts att medlemsavgiften för 2016/2017 liksom föregående år ska vara 100 kr/hushåll, 200 kr/förening och 300 kr/företag. 

12. Val av föreningens styrelse
Till ordförande valdes Bo Arvidsson.
Till kassör valdes Per Wikström (omval).
Till sekreterare valdes Anne Sisask (omval).
Till ledamöter valdes: Gun-Britt Andersson, Mari Andersson, Karin Lundström och Niklas Palmcrantz.
13. Val av firmatecknare

Till firmatecknare valdes Bo Arvidsson (ersätter Mari Andersson) och Per Wikström (omval), att teckna firma var och en för sig. 

14. Val av två revisorer

Revisorerna Clas Pettersson och Åke Pettersson valdes (omval).   

15. Val av revisorssuppleant

Lena Drendt-Eriksson valdes till revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Till valberedning valdes Tommy Lennberg (omval) och Lena Melin (omval).

17. Övriga frågor 

a) Rapportering om problem i och runt Tisnaren

Nära ett tiotal specifika frågor/iakttagelser om olika miljöproblem runt och i Tisnaren rapporterades/ställdes från mötesdeltagarna under årsmötets informations- och ordinarie delar. FRTs styrelse kommer att bevaka frågorna/iakttagelserna och lyfta dem till berörda myndigheter i Östergötland och Södermanland. 
b) Deltagande i referensgrupper/samarbete med Länsstyrelsen Södermanland
 
Under informationsmötet och samtalet med Irene Karlsson Elfgren, samordnare vattenförvaltning vid Länsstyrelsen i Södermanland, framkom att FRT och Länsstyrelsen Södermanland kommer att samarbeta i referensgrupper. 

Irene Karlsson Elfgren nämnde att regeringen f n prövar Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsplan och att regeringens beslut väntas snart. Länsstyrelsen kommer att göra ett utkast till allmän beskrivning av problem avseende Tisnaren i Vatteninformationssystem Sverige, VISS. 

Irene Karlsson Elfgren bad att FRT till VISS ska fylla på/ rapportera sådant med miljöpåverkan som händer och tidigare har hänt runt Tisnaren - att berätta om olika typer av problem som boende och andra intresserade längs vattnet rapporterar: t ex  historik på olika platser runt sjön, fysisk påverkan, påväxt, information om verksamheter som har lagt ned eller som är aktiva och som kan påverka sjön. Beroende på när regeringen och myndigheterna blir klara kommer länsstyrelsen att kunna börja med detta utkast till beskrivning och samarbete med FRT i höst, annars blir det våren 2017. 

Irene Karlsson Elfgren sade också att Länsstyrelsen Södermanland gärna vill ha med FRT i en referensgrupp när det gäller den vattenförsörjningsplan som ska utarbetas av myndigheterna med ev. uppstart 2017 eller 2018. Den är dricksvattenorienterad och kan komma att påverkas av dricksvattenutredningen som presenterades i slutet av april 2016. c) Bevakning av samverkan mellan de två länen och de tre kommunerna runt sjön 

FRTs styrelse kommer att följa upp hur samarbetet ser ut mellan länen och kommunerna runt Tisnaren och också se vad som framgår av den gemensamma utvecklingsplan för förutsättningar, möjligheter och behov i Tisnaren som, enligt protokoll från Katrineholms kommun, beslutades av Katrineholms kommun 2014 och som innefattade de tre kommunerna.  
………………………………….                                …………………………………….
Per Wikström, Mötesordförande                               Anne Sisask, Sekr./vid protokolletProtokollet justeras:………………………………….                                 …………………………………..

Ingrid Arvidsson Karin Lundström
Vattendragsvandring vid Tisnaren

Vattenveckan

http://www.vingaker.se/Startsida/Nyheter/Vattendragsvandring-vid-Tisnaren/

Vingåkers och Katrineholms kommuner bjuder in.

Välkommen på vattendragsvandring i samband med Vattenveckan

Livet under vattenytan 

Lördagen den 4 juni bjuder Vingåkers kommun i samarbete med Katrineholms kommun in till en vattendragsvandring vid Tisnaren samt en guidad tur av Hävla kvarn! 

Stefan Lundberg, biologkonsult och verksam inom Vattenakademien, kommer att guida oss i en vandring vid Hävlaån, med möjlighet till fortsättning vid Forsaån. 

Lars Ericsson, mjölnare vid Hävla kvarn, guidar oss runt i kvarnen som varit i bruk sedan 1898! 

Vattenveckan är en gemensam aktivitet som anordnas på olika platser i hela Södermanlands län- för att vatten är mer än vatten

Tid: lördagen den 4 juni kl. 10:00 
Plats: samling vid Hävla kvarn 

Program för dagen: 

10:00 Samling vid Hävla kvarn för en guidad rundtur  

11:00 Vi bjuder på fika (möjlighet att köpa mjöl från kvarnen) 

11:30 Guidad vattendragsvandring längs Hävlaån  (vi tittar på småkryp och musslor med vattenkikare)

Valfri fortsättning: 

13:00 Samåkning för de som vill fortsätta vattendragsvandringen vid Forsaån (ca 2 mil)  

Årsmöte i Brenäs Skola 1 maj 2016

Blå: hög ekologisk status  Grön: god dito  Gul: måttlig dito. Se nedan:

Du inbjuds härmed till ett spännande årsmöte i Föreningen Rädda Tisnaren!
Söndagen den 1 maj 2016   kl. 13:00 i Brenäs Skola  matsalen

Medverkande i en debatt är Irene Karlsson Elfgren som är samordnare av Vattenförvaltning på Natur- och miljöenheten, Länsstyrelsen i  Södermanlands län, 
samt inbjudna representanter från miljöförvaltningarna på de tre till Tisnaren angränsande kommunerna, Finspång, Vingåker samt Katrineholm.

Samtalet kommer att handla om hur problembilden ser ut när det gäller  orsaker, åtgärder och planer, nu när sjön Tisnarens ekologiska status sänks  från GOD till MÅTTLIG.

Vad kan vi i FRT, som förening och du som medlem bidra med?

Uppmärksamhet ges också till Vattenveckan i Sörmland som äger rum i slutet av maj 2016.

Därefter håller vi årsmöte. Verksamheten diskuteras. Ny styrelse väljes.

Fundera på om du vill vara med i styrelsen och dra ditt strå till stacken.
Anmäl dig i så fall till Valberedningen genom Tommy Lennberg tomtrot@finspong.com 

Det kommer att finnas kaffe/te med bröd.

Tack till dig att du är medlem och hjälper till med miljöbevakning av sjön  Tisnaren!  
Medlemsavgiften för året är samma som förra årets och betalas via plusgiro 
nr  47 76 46 - 4.  Enskild/familj 100 kr,  Förening 200 kr och Företag 300 kr
Skriv gärna din adress/sommaradress i Tisnarbygden och helst din e-postadress.


Avbildningen överst är från Länsstyrelsernas Vatteninformationssystem VISS.
En interaktiv karta med bl a ekologisk och kemisk status i sjöar och vattendrag finns här:
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE653595-151584    eller 


http://www.viss.lansstyrelsen.se/SimpleMapPage.aspx

Välkommen hälsar Styrelsen FRT.

Gun-Britt Andersson ordf.      Anne Sisask  sekr.    Per Wikström  kassör   
Mari Andersson    Karin Lundström      Niklas Palmcrantz      Bo Arvidsson

Besök hos företaget Weber i Lyttersta, Vingåker

Den 23 oktober 2015 besökte en delegation från Föreningen Rädda Tisnaren
företaget Weber. Fabriken är belägen 500 meter från sjön Tisnarens strand. 
Företaget producerar torrspackel. Grundråvaran är sand som tas från området
och vatten som används för rening av sanden går slutligen utan temperatur-
förhöjning ut i Tisnaren.

Weber är en del av koncernen Saint-Gobain som finns i 44 länder och är ett 
av de företag runt sjön Tisnaren som vi har en dialog med vart annat år.

Vi träffar regelbundet Weber för att stämma av företagets hantering av eventuella 
miljöpåverkande materiel och processer. Detta för att se om de har någon 
påverkan på sjön Tisnaren. 

Sedan förra besöket har företaget gjort flera förbättringar i syfte att följa den 
miljövision som koncernen Saint-Gobain satt upp.

Man har belagt marken runt fabriken med asfalt, och alla brunnar på marken 
har fått en gulmarkering - en sk Tätting. Detta för att snabbare kunna lokalisera
brunnarna vid ett eventuellt tillbud. 
Olja för drift av torkar har ersatts med gasol, och en plan finns även på att byta 
ut företagets dieseltruckar mot gasoltruckar. Antalet rökdetektorer har ökats 
inom området.

Företaget är miljöcertifierat enl ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Saint-Gobain,s miljövision kan sammanfattas i tre punkter:
  • Hindra uppkomst av avfall och bidra till återvinning av materiel
  • Stödja certifieringssystem för miljöanpassat byggande
  • Aktivt arbeta för att förbättra processer och deras miljöpåverkan  

Ovanstående vision är något som FRT känner sig stödja och vårt möte hölls 
också i en mycket positiv anda. 

Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll från årsmöte i Föreningen Rädda Tisnaren (FRT) den 10 maj 2015 i församlingshuset vid Skedevi Kyrka. Årsmötet inleddes med föredrag och diskussion.

Närvarande: Ett tiotal medlemmar deltog i mötet, liksom ledamöterna i FRTs styrelse

Föredrag och diskussion: Mats Wallin, vattenvårdsdirektör och kanslichef, Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt vid Länsstyrelsen i Västerås hade bjudits in av FRTs styrelse. I ett estradsamtal med Niklas Palmcrantz, styrelsemedlem i FRT och lärare på Järna Naturbruksgymnasium informerade Wallin om vattenmyndighetens organisation, arbete och det nya förslaget om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021,  LIFE  IP North Baltic.  

Wallin informerade om den samrådsfas som precis har avslutats. Omkring 230 synpunkter rörande Norra Östersjöns vattendistrikt har kommit in från kommuner, LRF, jordägarföreningar, intresseorganisationer m fl. Yttranden från olika parter kommer att finnas på hemsidan (www.viss.lansstyrelsen.se). 

Efter diskussion och frågor föreslog Wallin att vattenmyndigheten och FRT håller kontakt framöver. Han sade att det är en viktig fråga hur lokala föreningar som Rädda Tisnaren kan uppnå en delaktighet i de beslut som fattas. Vidare sade han att Länsstyrelsen vill hitta sätt att förbättra den lokala förankringen - få ut resurser och att hitta tydligare modeller för vattenförvaltning med lokal förankring. Wallin sade också att FRT kommer få kallelser till möten i den referensgrupp i Norra Östersjöns vattendistrikt som ska träffas två gånger om året. Ev. kommer det första mötet att äga rum i oktober/november 2015.

Diskussionen var öppen och tillåtande. Mats Wallin avtackades och därefter vidtog föreningens årsmöte. 

1. Från FRTs styrelse deltog i årsmötet Gun-Britt Andersson, Bo Arvidsson, Niklas Palmcrantz, Anne Sisask, Per Wikström. Förhinder: Mari Andersson, Karin Lundström. 

2. Sverige är indelat i fem vattendistrikt och en länsstyrelse i varje vattendistrikt utgör vattenmyndighet för distriktet ifråga. Tisnaren ingår Norra Östersjöns vattendistrikt som Länsstyrelsen i Västerås ansvarar för. 
3. Wallin nämnde att Vattenmyndigheten genom vattenförordningen har befogenhet att förelägga kommuner och landsting med bindande åtgärder. Kommunerna ska ta fram en plan för sina respektive områden som ska ligga i linje med vattendirektivet. I de fall det är flera kommuner inblandade ska de komma överens om ansvarsfördelning för åtgärder och beakta upp- och nedströmsfrågor.
 4. På www.viss.lansstyrelsen.se finns dokumentation om Vattenförvaltningens samråd 1 nov 2014 - 30 april 2015: Tid för bättre vatten. 


Årsmötesprotokoll Föreningen Rädda Tisnaren (FRT) den 10 maj 2015

1. Val av ordförande för mötet

Niklas Palmcrantz valdes till ordförande.

2. Val av sekreterare för mötet

Anne Sisask valdes till sekreterare.

3. Val av två justerare och rösträknare

Jan Hagström och Lars Hagström valdes till justeringspersoner och rösträknare.

4. Godkännande av kallelsen

Kallelsen till årsmötet godkändes.

5. Verksamhetsberättelsen

Per Wikström föredrog verksamhetsberättelsen för 2014/15. Den godkändes.

6. Kassörens rapport

Per Wikström redogjorde för bakgrunden till inkomst- och utgiftsposterna på Resultatrapporten. 

7. Revisorernas berättelse
Niklas Palmcrantz föredrog revisorernas berättelse. 

8. Resultat- och balansräkning

Per Wikström föredrog resultat- och balansräkningen.  Föreningen hade 96 betalande medlemmar förra året.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

10. Verksamhetsplan

Per Wikström informerade om styrelsens verksamhetsplan och den godkändes. 
Från medlemmarna nämndes vid mötet problem med båtar som avger ljud som är störande t ex för fågellivet. Det konstaterades att tvåtaktsmotorer utgör ett problem som föreningen ska fortsätta att bevaka. 

Niklas Palmcrantz påminde om att styrelsen gärna ser att medlemmarna kontaktar styrelsen med förslag på aktiviteter och gärna också översänder information i olika frågor. 

11. Fastställande av medlemsavgift

Beslöts att samma medlemsavgift som nu -100 kr/hushåll, 200 kr/förening och 300 kr/företag - kvarstår även för nästa år. 

12. Val av föreningens styrelse

Valberedningens förslag godkändes, innebärande omval för samtliga i styrelsen enligt följande:
Gun-Britt Andersson, ordförande
Mari Andersson, ledamot
Bo Arvidsson, ledamot
Karin Lundström, ledamot
Niklas Palmcrantz, ledamot
Anne Sisask, sekreterare
Per Wikström, kassör

13. Val av firmatecknare

Valberedningens förslag till firmatecknare Mari Andersson och Per Wikström godkändes (omval).

14. Val av två revisorer

Clas Pettersson och Åke Pettersson valdes till föreningens revisorer (omval). 

15. Val av revisorssuppleant

Till revisorssuppleant valdes Carin Norén. 

16. Val av valberedning

Tommy Lennberg (omval) och Lena Melin (nyval) valdes till valberedning. 

17. Övriga frågor
  • Per Wikström redogjorde för ett förslag från styrelsen att FRT skulle stötta Aktion Rädda Vättern med ett årligt medlemskap (500 kr) samt en årlig gåva på 500 kr. Han berättade om aktionsgruppens inlägg till Vattenmyndigheten för södra Östersjön där de tar upp en del av de hot som Vättern står inför; däribland mineralprospektering av utländska gruvbolag. Förslaget att stötta Aktion Rädda Vättern med 1000 kr/år bifölls av medlemmarna. 
  • Niklas Palmcrantz nämnde att Vattenriket i Småland har en del intressanta samverkansaktiviteter som föreningen skulle kunna titta närmare på.